30 Haziran 2017 Cuma

Ölüye Muamele
(Okumak için resimlerin üzerine tıklayabilirsiniz.)Kitabül-Kebâir
(İslam Şeriatinde Büyük Günahlar)

İmam Zehebî

Bedir Yayınevi


29 Haziran 2017 Perşembe

Rasulullah'a (s.a.v.) İtaat

«De ki: Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı yarlıgasın. Allah çok yarlıgayıcı, çok esirgeyicidir. De ki: Allah'a ve Resulü (Muhammed) e itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, muhakkak ki Allah kâfirleri sevmez.» (Âli İmrân: 31-32)İbni Abbâs (Radıyallahü anhümâ)'dan;
Peygamber (A.S.) buyurdu ki:
"Ümmetim fesâda gittiğinde sünnetime sımsıkı sarılan kimseye yüz şehid sevabı vardır."Zeyd bin Milhat (R.A.)'den;
Peygamber (A.S.) buyurdular ki:

"Şübhesiz bu din garib olarak başladı, garib olarak dönecektir. Benden sonra sünnetimden nâsın bozup değiştirdiği şeyleri ıslâh edip düzelten gariblere müjdeler olsun!"Abdullah bin Ömer (Radıyallahü ahhümâ)'dan;
Peygamber (A.S.) buyurdular ki:

"Allah'a andolsun ki, Benî İsrail'in başına gelen (ayrılık ve fesad) benim ümmetimin başına da gelecektir. Nalın nala tıpatıp uyduğu gibi. Hattâ Benî İsrail'den açıktan açığa annesiyle cinsî mukarenette bulunan olmuşsa, benim ümmetimden de bunu yapan olacaktır."Câbir (R.A.) şöyle rivayet ediyor:

Hz. Ömer (R.A.), Peygambere (A.S.) gelerek dedi ki: «Yâ Resûlellah! Yahudilerden beğenip hoşumuza giden hadîsler duyuyoruz. Onlardan bâzısını yazmamıza müsaade eder misiniz?»

Bunun üzerine Resulüllah (A.S.) şöyle buyurdu: «Yahudî ve Nasrânîlerin şaşırıp hayretten hayrete düştükleri gibi, siz de şaşırıp bâzı şeylere mi düşmek istiyorsunuz? And olsun ki ben size o beğendiğiniz hadîslere bedel ter ü taze, bembeyaz sade olanını getirdim. Eğer Mûsâ (A.S.) diri olmuş olsaydı bana uymaktan başka yol bulamazdı.»
Tarikat-i Muhammediyye
İmam-ı Birgivi Muhammed Efendi

Demir Kitabevi


28 Haziran 2017 Çarşamba

Büyü Ve Falcılık


İslam Şeriatinde Büyük Günahlar


Hz. Ömer'in ölümünden bir sene önce bize ulaşan emirnamesinde: "Bütün büyücü erkek ve kadınları öldürün" emrini verdi diye bildirmiştir.


Vehb b. Münebbih: «Eski kitaplardan birinde okuduğuma göre Allahü Teâlâ: Benden başka Tanrı yoktur. Sihir yapan, yaptıran, falcılık yapan, fal baktıran, kuş ve benzeri hayvanların hareketlerinden uğursuzluk anlamları çıkaran ve çıkarttıran benden değildir, buyurmuştur.»  

Hz. Ali: «Fal bakan, büyücüdür. Büyücü de kâfirdir» demiş. Ebû Musa el-Eş'arîden gelen rivayette Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır.
«Üç zümre Cennete giremeyecektir: İçkiye devam eden, sıla-i rahmi (hısımlarla alakayı) kesen, sihirbazı doğrulayan.» (İmam Ahmed Müsned'inde rivayet etmiştir)


İbn Mes'ud merfu' olarak Nebî aleyhisselâmın şöyle buyurduğunu bildirmiştir:
«Nefes etmek, temime ve tivele şirktir.»

Temime: Halkın, kendilerine, çocuklarına ve hayvanlarına göz değmesine mani olur zannı ile taktıkları göz boncuklarıdır. Bu, câhiliyyet devrinden gelen kötü geleneklerdir. Göz boncuğunun kötülükleri giderdiğine inanan şirk koşmuştur.

Tivele: Sihrin bir çeşididir. Kadını kocasına sevdirmek için yapılan ameliye şirkten sayılmıştır. Çünkü câhiller bu ameliyye neticesinde Allah'ın -ezelde- takdir ettiğinin aksi bir te'sir meydana geleceğine inanırlar.

Hattabî diyor ki: Amma Kur'an-ı Kerim ve Allah'ın adlarıyla nefes etmek mubahtır. Zira Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz Hasan ve Hüseyin (Allah onlardan razı olsun) efendilerimize nefes buyurur ve şöyle derdi:
«Sizi her şeytanın ve zehirli hayvanın şerrinden, çarpan bütün gözlerden, Allah'ın (şifâ veren) noksansız kelimelerine havale ederim.»

Yardım Allah'dan, itimad O'nadır.Kitabül-Kebâir
(İslam Şeriatinde Büyük Günahlar)

İmam Zehebî

Bedir Yayınevi


Sağ - Sol


Bursa - Ulucami


Bir şey alırken sağ el ile alınır, sağ el ile yenilir, içilir ve musafaha yapılır, abdest azalarını yıkamaya başlarken sağdan başlanıp ayakkabı ve elbise giyerken sağ taraftan başlanır, cami ve mescidlere, evlere, odalara sağ ayak ile girilir.

Cennetliklerin safları sağda olacak, cehennemliklerin safları da solda olacaktır. Cennet sağdadır, cehennem soldadır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), "Sağ elinizle yiyiniz, sağ elinizle içiniz, sağ elinizle alınız ve sağ elinizle veriniz. Çünkü şeytan sol eliyle yer, sol eliyle içer, sol eliyle verir ve sol eliyle alır." buyurmuştur.

Pis ve kirli şeyler sol elle tutulur. Kiri temizlemek, burnu temizlemek, istincâ yapmak veya bir necaseti (pisliği) yıkamak için sol el kullanılır. Ancak sol elin kesik olması veya bir hastalık gibi mazeretten dolayı bunlar sağ elle yapılabilir. Helaya, banyoya sol ayakla girilir.

Bir kimseye kitap veya herhangi bir şey sağ elle verilir.

Makam ve fazilet bakımından kendisinden üstün biriyle yürüyen, onu sağına alır, solundan yürür.Güzel Ahlak

Fazilet Neşriyat27 Haziran 2017 Salı

Feministler İslâmı Bilmiyorlar
Zavallılar, Müslümanlıkta kadını aşağılamanın, onu ezmenin, sömürmenin yasak olduğunu bilmiyorlar. Kültürümüzden, dinimizden uzak yetiştikleri için, âlemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin kadınlar hakkında buyurdukları mübarek sözleri nereden ilecekler? Peygamber efendimizin bu hususta buyurduğu sözlerden birkaçı şöyle:

“Cennet anaların ayağı altındadır.”
“Ahirette, kocası tarafından dövülen kadının davacısı ben olacağım.”
“Müslümanların en iyisi, hanımına karşı iyi ve faydalı olandır.”
“Kadınlarınıza eziyet etmeyiniz! Onlar Allahü Teâlâ'nın emanetleridir. Onlara yumuşak olunuz, iyilik ediniz!”Huzurun Kaynağı Aile
Mehmet Oruç


Kadınlar


İslam'da kadına verilen değer


Rus elçisi II. Abdülhamid Han'a sorar: Kadınlarınızı böyle fazla sokağa çıkartmamak suretiyle onlara eziyet etmiş olmuyor musunuz?

Cevap: Ekselans, siz kıymetli mücevherlerinizi ortada mı tutarsınız.

Elçi, hayır, sağlam kasalarda saklayarak onları koruruz cevabını verince, Abdülhamid Han, kadınlar bizim en kıymetli mücevherlerimiz olduğu için böyle koruma altına alırız, der.
Huzurun Kaynağı Aile
Mehmet Oruç


25 Haziran 2017 Pazar

Hayvanlara Karşı Muameleİbn-i Mesûd Hazretleri şöyle nakletti:

Biz, Resûlullâh ile seferde idik. O bir ihtiyâcı için yanımızdan ayrıldı. Biz yanında iki yavrusu olan bir kuş gördük, birimiz yavrularını aldı. Anası gelip başımız üstünde çağrışarak dönmeye başladı. Resûlullâh Efendimiz geldiğinde "Bu fena işi kim işledi, hemen ona yavrusunu iade ediniz" buyurdular.Yine konakladığımız bir yerde karınca yuvası var idi. Onları dağıtmak için yuvalarını ateşe vermek istedik. Resûlullâh Efendimiz görünce "Ateş ile azâb etmek ancak ateşi yaratana layıktır." buyurarak yasakladılar. )
Hz. Ali (r.a.): "Ey Allah'ın kulları, Allah'ın arzında (yeryüzünde), onun kullarının hakları hususunda Allah'tan korkunuz. En küçük gördüğünüz şeylerden; hayvanlara karşı olan muamelenizden bile suâl olunacaksınız." buyurdular.

Güzel Ahlak

Fazilet Neşriyat24 Haziran 2017 Cumartesi

Bayramın Âdâbı

Yılda iki bayram vardır: Birisine ıyd-ı fıtır yani Ramazan bayramı, diğerine ıyd-ı adhâ yani kurban bayramı derler.

Her mü'minin bu bayram gecelerini mümkün olabildiği kadar zikir, fikir, tesbih, dua ve diğer taat ile ihya etmesi islam âdâbındandır. Nitekim hadis-i şerifte:

"Bir kimse, bayram gecelerini ihya ederse, kalplerin öldüğü günde, onun kalbi ölmez", buyurulmuştur.

En'am suresinin 122. ayeti (*) kerimesinde meyyit'ten murat küfür ve hay'den murat iman'dır diye tefsir olunmuştur.

Bu mânâya göre, bayram gecelerini ihya eden kimselerin kalpleri ölmez demektir. O kimseler, ahirete iman ile giderler demektir ki, bu en büyük bir hüsn-ü hâtime müjdesine delâlet etmektedir.
Mecmâ'ul Âdâb
Sofuzade Seyyid Hasan Hulûsi

Salah Bilici Kitabevi


(*) 122- Ölü iken hidayetle dirilttiğimiz, kendisine insanlar arasında yürüyecek bir nûr verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp, ondan çıkamayan kimse gibi olur mu? Fakat kâfirlere, yaptıkları, böyle süslü gösterilir. (En'am suresi)

23 Haziran 2017 Cuma

Yolculuk Âdâbı
Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) veda haccı için Medine'den Perşembe günü çıktıklarından yolculuğa Perşembe günü çıkmak müstehab olur.

Resûlullâh Efendimiz hicret için Pazartesi günü çıktıklarından Pazartesi günü de yolculuğa çıkmak müstehabdır.


Yola sabahın erken saatlerinde çıkmalıdır. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) "Allah'ım, sabahın erken vakitlerini ümmetime mübarek kıl" diye duâ etmişlerdir. Bir yere asker göndereceklerinde de sabahın erken vakitlerinde çıkarırlardı.


Yolculuğa kamerî ayın başında çıkmak daha uygundur. Bir adam ayın son günlerinde Resûlullâh'a gelip sefere çıkacağını söyleyip veda etti. Resûlullâh Efendimiz: "Elin boş kalıp satışının az olmasını mı istersin? Sabret ki ay girsin. Sonra Perşembe yahud Pazartesi günlerinden birini tercih et. Zira Hz. Allah ticâretini bereketli, alış verişini kazançlı kılar." buyurdular.


Yolculuğa çıkmadan önce ve döndükten sonra malından -en az yedi- fakire bir şeyler sadaka vermek müstehabdır. Bunda yol selâmeti vardır. Hadîs-i şerîfde "Sadaka Rabbin gazabını söndürür ve kötü ölümden kurtarır." buyuruldu.

Herhangi bir haceti için de sadaka vermek müstehabdır.


Yolculuğa çıkmadan önce evinde iki rek'at namaz kılar. Hadîs-i şerîfde "Yolculuğa çıkmak isteyen kimse geride kalan ailesine ve çoluk çocuğuna kılacağı iki rek'ât namazdan daha faziletli hiçbir şey bırakamaz" buyuruldu.

Birinci rek'atte Fatiha'dan sonra Kâfirûn sûresini, ikincide de Fâtiha'dan sonra îhlâs sûresini okur. Selâmdan sonra Âyetü'l-kürsî, Kureyş sûrelerini okumak müstehabdır. Zira hadîs-i şerîfte: "Evinden çıkmadan Âyetü'l-kürsîyi okuyana dönünceye kadar hoşuna gitmeyecek bir şey isabet etmez." buyuruldu. Yola çıkan Kureyş sûresini okuması ile her türlü kötülüklerden emin olur.

Namazdan sonra ihlâs ve samimiyet ile Allâh'dan yardım ister.Bir kimse yolculuğa çıkarken bilhassa hacca giderken ailesine, akraba ve komşularına, kardeşlerine veda edip onlardan dua ister. Onlarla helâlleşir. Gücü yettiğince kalblerini hoşnut etmeye çalışır ki duayı ihlasla yapsınlar. Zira Allah onların duâsını onun hakkında hayırlı kılar. Müsâfirin hayır ehlinden tavsiye talebi de müstehabdır.

Yolcular, uzun yola çıkanlar geride kalanları Allah'a emânet eder.

Evinden çıkarken "Bismillâhi tevekkeltü alellâh, lâ havle velâ kuvvete illâ billâh." (Allah'ın ismiyle çıkıyorum, Allah'a tevekkül ettim. İsyandan dönmek ve taatde kuvvet ancak Allâhü Teâlâ iledir.) der.

Güzel Ahlak

Fazilet Neşriyat22 Haziran 2017 Perşembe

Ramazan-ı Şerif HatıralarıBir Gün Sana Döneceğim Ey Mekke!

Hicrî 8. yılın Ramazan-ı Şerif ayı başında Mekke-i Mükerreme’nin fethedilmesine karar verilmişti. Medine-i Münevvere’de Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) emriyle 10 bin kişilik bir ordu toplandı. Müslümanlar bölük bölük, edep ve vakar içinde Mekke’ye yöneldiler. Herkes kendisine gösterilen kapıdan içeriye girmeye başladı. Müslümanlar büyük bir zorlukla karşılaşmadan Mekke-i Mükerreme’yi fethetti.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şehre girince, Hz. Hatice’nin kabrine yakın bir yerde çadırını kurdurdu. 8 sene evvel hicret ederken “Bir gün sana döneceğim ey Mekke şehri!” buyurduğu mukaddes beldedeydi artık.
Bir müddet dinlenen Resûl-i Ekrem Efendimiz, devesi Kasvâ’ya binerek Kâbe-i Muazzama’ya doğru hareket etti. O gün, 20 Ramazan Cuma idi. Kâbe’ye varıncaya kadar Fetih Sûresi’ni okudu ve Kâbe-i Muazzama’yı tavaf etti. Cebrâil (a.s.) Peygamber Efendimiz’e: “Asanı eline alıp putlara dokun.” dedi. Asasıyla putlara vuruyor, putlar birer birer yere düşüyor, Resûl-i Ekrem Efendimiz de; “Hak geldi, batıl muzmahil oldu (yok olup gitti). Muhakkak batıl, daima yok olmaya mahkûmdur…” mealindeki ayet-i kerimeyi okuyordu. Kâbe-i Muazzama böylece putlardan temizlenerek asıl hüviyetine kavuştu. Daha sonra Efendimiz “Fetih Hutbesi”ni okudular.Bir Kılıca Elli Bin Salavât

Sultan Birinci Mustafa Han, Sultan Genç Osman ve Sultan Dördüncü Murad Han devirlerinde devlete pek çok hizmetlerde bulunan Melek Ahmed Paşa, her sene Ramazan ayının başında hazinesini açar, kıymetli eşyalarını farklı bir usulle satışa çıkarırdı. Mesela bir zırhı bin salavâta, bir kılıcı elli bin salavâta, bir samur kürkü bir hatm-i şerife, bir mercan tesbihi iki bin salavâta, bir tüfengi bir hatm-i şerife verirdi. Herkes pazartesi ve cuma geceleri sözlerini yerine getirirdi.Dikkat! Diş Kırılabilir…

Osmanlı sadrazamlarından cömertliği ve hayırseverliği ile bilinen Mahmud Paşa, Ramazan ayı geldiğinde hayır hasenatına daha bir önem verirdi. Paşanın sofrasında oruç açanlar, diş kirasına ilaveten her akşam mutlaka ikram edilen nohutlu pilavın gelmesini, dört gözle beklerlerdi. Çünkü paşa, kazanlarda pilav pişirilirken pilavın içine nohut biçimi verilmiş altınlar attırır ve misafirlerine bu altınları ihsan ederdi.Yedikıtaİslamı Nasıl Yıkabiliriz?


Bursa Ulucami


İngiliz Casusu Hempher hatıralarında, kendisine verilen,”iki” devlet sırrından bahseder. Bu sırlardan biri, İslamı yıkma çalışmalarının esaslarını teşkil eden ve az sayıdaki casuslara gizli olarak verilen “İslamı Nasıl Yıkabiliriz?” kitabıdır. Bu kitapta geçen yıkım planlarının birçok maddesi “Dinlerarası diyalog ve hoşgörü” prensipleri ile bire bir örtüşüyor. Hempher, bu planları bakınız nasıl anlatıyor:


“1- Müslümanların arasında, ırkçılık, milliyetçilik taassubunu körükleyecek ve onların dikkatlerini, İslâmiyetten önceki kahramanlıklarına çekeceksiniz. Mısır’da Firavunluğu, Îrân’da Mecûsîliği, Irâk’ta Bâbilliği, Anadolu’da eski medeniyetleri ihyâ edeceksiniz.

2- Şu dört şeyi, gizli ve âşikâr yaymak lâzımdır: İçki, kumar, zinâ ve domuz eti. Bu işi yapmak için, İslâm memleketlerinde yaşayan Hıristiyan, Yahûdî, Mecûsî ve diğer gayri Müslimlerden azamî derecede istifâde edilecek.

3- Çıkardığımız meşkalelerle, Müslümanları din kitâbı okumağa, dinlerini öğrenmeğe vakit bulamıyacak hale getireceğiz.

4- Cihâdın geçici bir farz olduğunu, vaktinin son bulduğunu telkîn edeceğiz. İslâm dînine ve İslam ahlâkına bağlı olan kimseleri kötületeceğiz. Din terbiyesinin kaynağı olan âile yuvalarını yok edeceğiz. Bunun için, müstehcen resimleri neşrederek, gençleri fuhşa, livâtaya, cinsî sapıklığa sürükliyeceğiz. İslâm ahlâkını bozunca, İslâmiyeti yok etmek kolay olur.

5- Müslümanlara; Peygamberin, İslâmdan kastının herhangi bir din olduğunu ve bu dînin Yahûdîlik ve Hıristiyanlık da olabileceğini, sadece İslâm dîninin olmadığı inancını aşılıyacaksınız.

6- Müslümanları, ibâdetlerinden uzaklaştırmaya çalışacak ve “Allah insanların ibâdetlerine muhtâc değildir” diyerek, onları ibâdetlerin faydaları hakkında tereddüde düşüreceksiniz.

7- Müslümanların inançlarına bid’atler sokup, İslâmı, gericilik ve terör dîni olmakla ithâm edeceksiniz. İslâm memleketlerinin geri kaldığını, sarsıntılara uğradığını söyleyecek ve böylece onların İslâma olan bağlılıklarını zayıflatmış olacaksınız.

8- Çocukları babalarından uzaklaştırıp, büyüklerinin dînî terbiyelerinden mahrûm kalmalarını sağlayacaksınız. Onları, biz yetiştireceğiz. Çocuklar babalarının terbiyelerinden koptukları an, dinden ve âlimlerden kopmaya mahkûm olacaklardır.

9- Örtünmek gerçek İslâmî bir emir değildi, diyerek kadınların soyunmasını sağlayıp sonra da, gençleri ona karşı tahrîk edip, her ikisinin arasında beraberlik hâsıl olması için çalışacaksınız! Müslümanlığı yok etmek için, bu iş, çok tesîrlidir.

10- Her vesîle ile camiye gidenler arasına kin ve düşmanlık sokarak, cemaat ile namaz kılmayı ortadan kaldıracaksınız.

11- Türbe yapmanın bid’at olduğu gerekçesiyle, hepsinin yıkılması lâzımdır, diyeceksiniz. Ayrıca İslam büyüklerinin kabirleri hakkında, şübheye düşürerek, onları ziyaret etmekten men edeceksiniz.

12- Seyyidlerin, Peygamberlerin soyundan geldikleri husûsunda insanlar tereddüde düşürülecek. Seyyidlerin diğer insanlarla karışmaları, kaybolmaları temin edilecek.

13- Bütün Müslümanlara hürriyetin önemini bahâne ederek, “Herkes dilediğini yapabilir. Emr-i bil-ma’rûf ve nehy-i anil münker ve İslâm ahkâmının öğretimi farz değildir” diyeceksiniz!. Böylece İslamiyetin emir ve yasaklarını ortadan kaldıracaksınız.

14- İslâmın yalnız arabların dîni olduğu fikri yayılacak. Mahalli inançlar desteklenerek, İslâmın yayılması ve Müslüman olmayanlara öğretilmesi faaliyyetleri önlenecek.

15- Hayır müesseselerinin sınırları daraltılacak. Öyle olacak ki, kişi câmi, medrese ve bunlara benzer hayır kurumları yapamaz hâle getirilecektir.

16- Fıkıh kitapları saf dışı edilerek, dinin doğrudan Kur’andan öğrenilmesi için yönlendirme yapılacak. Sonra, Müslümanları Kur’ân hakkında şübheye düşürecek ve içinde noksanlık ve fazlalık bulunan tahrîf edilmiş her dilde Kur’ân tercemeleri hazırlayıp, diyeceksiniz ki: “Kur’ân bozulmuş. Birbirini tutmuyor.” Aynı şekilde, hadisler hakkında da şüphe uyandırılacak. Ayrıca, Arab memleketleri dışında, ezân, namaz gibi ibadetlerin arapça yapılmasını önleyeceksiniz.

17- Misyonerliğin sahasını genişletip, her sınıf ve mesleğe bilhassa doktor, mühendis, muhasebeci v.s. gibi mesleklere sokmalıyız. İslâm memleketlerinde Kilise, okul, hastahâne, kütüphâne ve hayır cemiyyetleri ismi altında propaganda, neşriyât merkezleri açmalı ve bunları, İslâm memleketlerinin dört bir bucağına yaymalıyız. Milyonlarca Hıristiyan kitâblarını ücretsiz dağıtmalıyız. İslâm târîhinin yanında, Hıristiyan târîhini, devletler hukûkunu da neşir etmeliyiz. Kilise ve manastırlara râhib ve râhibe ismi altında câsûslarımızı yerleştirmeliyiz. Bunları vâsıta olarak kullanıp, Hıristiyan hareketlere rehberlik yapmalarını temîn etmeliyiz. Müslümanların her hareket ve fikirlerini öğrenip bize aktarmalarını temîn etmeliyiz. İslâm târîhini bozup, tahrîf edecek ve Müslümanların ahvâl ve dinlerini iyice öğrendikden sonra, onların bütün kitâblarını imhâ edecek, islâm ilimlerini yok edecek, profesör, ilim adamı, araştırmacı gibi isimler altında, bir Hıristiyan ordusu kurmalıyız.”
Dikkatinizi çekerim bu planlar, yaklaşık 250 sene önce yapılmıştır. Uygulamalar da ısrarlı bir şekilde takip edilmiş ve edilmektedir. Bugünkü İslam âleminin perişan haline bakıp yapılan çalışmalarda ne derece başarı elde ettiler, siz karar verin!
Dinler Arası Diyalog Tuzağı
Mehmet OruçKitabın tamamını buradan okuyabilirsiniz.


20 Haziran 2017 Salı

Hamdetmenin Ehemmiyeti
"Nimete hamdetmek, o nimetin zevali (azalmaması veya yok olmaması) için emniyettir."

(Hadîs-i Şerîf, Kenzül-Ummâl)Peygamberimiz (s.a.v) buyurdular:

"Allâhü Teâlâ bir kuluna nimet verdiğinde kul 'Elhamdülillah' derse Allâhü Teâlâ da buna mukabil şöyle der:

"Kuluma bakın! Ben ona kıymetsiz bir şey verdim. Bunun karşılığında o bana çok kıymetli bir şey takdim etti."

Fazilet Neşriyat19 Haziran 2017 Pazartesi

Dörtbin Hadîs-i Şerifin Özü
İmam Ebû Davud (rh), beş yüz bin hadîs-i şerîfi hafızasına nakşetmiş idi. Bunlardan seçtiği dört bin sekiz yüz hadîs-i şerîf ile "Sünen-i Ebî Dâvud" denilen meşhur kitabını meydana getirmiştir.

Bu kitap bilhassa islâm fıkhına dâir hükümler için pek muteber bir kaynaktır. Ebû Davud, bu kitabını imam Ahmed ibn-i Hanbel'e göstermiş, o büyük müctehid bu kitabı çok güzel bulmuştur.


Bu kitap "Kütüb-i Sitte'nin" üçüncüsü sayılmaktadır.

Ebû Davud hazretleri demiştir ki: "Ben bu kitabımda dört bin sekiz yüz hadîs-i şerîf topladım. İnsana dîni için bunlardan şu dört hadîs-i şerîf yeter:


1- Amellerin hükümleri, kıymetleri niyetlere göredir.

2- Kişinin kendisine fayda vermeyecek şeyleri terk etmesi, İslamiyetinin güzelliğindendir.

3- Bir mü'min, kendi nefsi için isteyip hoşlandığı şeyi kardeşi için de isteyip hoşnut olmadıkça hakkı ile mü'min olamaz.

4- Helâl de açıktır, haram da açıktır. Bunların arasında ise birtakım şüpheli şeyler vardır. Harama düşmemek için bu şüpheli şeylerden de sakınmak lâzımdır. (Hukuku îslamiye c.1, s.354)
Güzel Ahlak

Fazilet Neşriyat18 Haziran 2017 Pazar

Kuşun Yem Toplaması Gibi Namaz Kılmak
İmam Ahmed isnadı Ebû Hüreyre'ye varan bir hadîste şöyle buyurulduğunu rivayet etmiştir. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) bu hadîslerinde buyuruyorlar ki:
«Allahü Teâlâ, rükû ile secdesi arasında belini düzeltmeyen (dik hale getirmeyen) adama rahmet nazarıyla bakmaz.»


Resûlullâh (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu rivayet olunmaktadır:
«Bu şekil namaz, münafığın namazıdır: Oturur, güneşi gözetir (tenbellik ederek kerâhat vaktine kadar namazı eda etmez). Güneş şeytanın iki boynuzu arasında, bulunduğu zaman (namaz kılmanın haram olduğu zaman) kalkar da namazı dört rekât olarak (kuşun yemi gagasıyla acele acele toplaması gibi) gagalar. O, namazın içinde Allah'ı pek az zikreder.»


Ebu Musa el-Eşarî şöyle anlatıyor: Resûl-i Ekrem (s.a.v.) bir gün ashabına namaz kıldırdı, sonra oturdu. Bir adam içeri girdi, namaza kalktı, rükû ve secdesini (kuşun yemi) gagalaması gibi alelacele kıldı. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.):
- "Görüyorsunuz ya şu adam bu halde ölse Muhammed (aleyhisselâmın) milletinden hariç olarak ölür. Çünkü o karganın kanı gagaladığı gibi namazını gagalıyor buyurdu.» (Ebu Bekir b. Huzeyme Sahih'inde rivayet etmiştir).Hz. Ömer'den Peygamberimiz (s.a.v.)'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

«Her namaz kılanın bir sağında bir de solunda iki melek bulunur. (Kişi) namazı dosdoğru kılarsa kılınan namazı Allah'ın katına çıkarırlar. Hakkıyla kılmazsa sahibinin yüzüne çarparlar.»

Beyhakî yukarıdaki hadisin senedini zikrederek Ubade b. Sâmitten Peygamberimiz (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: «Her kim güzelce abdest alır, sonra namaza kalkar, rükû, sücud ve kıraatini (riayet ederek) tamamlarsa, namaz (hal dili ile), beni koruduğun gibi Allah da seni korusun, der. Daha sonra parlak ve nurlu bir halde göğe doğru yükselir, gök kapıları kendisine açılır, tâ huzur-i ilâhiye varır, sahibine şefaat diler. Şayet (namaz kılan) rükû, sücud ve kıraata (riayet ederek) namazını tamamlamazsa namaz: «Beni heder ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin! Namaz simsiyah bir şekilde göğe yükselir, ama semanın kapıları ona kapanır, yırtık elbisenin dürülüp atıldığı gibi dürülür ve sahibinin yüzüne çarpılır.»


Selmani Farisi Resûl-i Ekrem (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu bildirmiştir:
"Namaz bir ölçektir, tam hakkını verene o da noksansız verir. Her kim de eksiklik yapar (tam hakkını vermeden kılarsa) Allahü Teâlâ'nın, ölçek ve tartıda hile yapanlar hakkında ne buyurduğunu bilirsiniz.»


Allahü Teâlâ şöyle buyuruyor:
«Ölçekde ve tartıda hile yapanların vay haline!» (Veylün li'l-mutaffifîn!)

Tatfif: ölçekde, tartıda, ölçüde ve namazda eksiklik yapmaktır.
Veyl: Hararetinden cehennemin Allaha sığındığı bir vadidir (denilmiştir.)

İbn Abbas'dan, «Resûl-i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurdu» dediği rivayet edilmiştir;
«Sizden biri secde edeceği vakit yüzünü (alnını), burnunu ve ellerini yere koysun. Allahü Teâlâ bana yedi aza üzere secde etmemi emir buyurdu. (Bu yedi aza): alın, burun, iki avuç, iki diz, iki ayağın ön kısımlarıdır. Yine Allahü Teâlâ bana saçı, (durumu bozulmasın diye) toplayıp dürmememi de emretti. Her kim namaz kılar da her uzvun namazdaki hakkını vermezse namazı bitirinceye kadar o organı kendisine lanet okur.»
Kitabül-Kebâir
(İslam Şeriatinde Büyük Günahlar)

İmam Zehebî

Bedir Yayınevi


17 Haziran 2017 Cumartesi

Namazı Terk Etmek
Allah ü Teâlâ şöyle buyuruyor:

«Sonra arkalarından öyle kötü bir nesil geldi ki, namazı bıraktılar, şehvetlerine uydular, işte bunlar da azgınlıklarının cezasına uğrayacaklardır.» (Meryem: 59)

İbn Abbas «bu âyet-i kerimedeki: EZAUHA (namazı kılmadılar) kelimesinin mânası, namazı tamamıyla bıraktılar anlamında olmayıp, belki vaktinde kılmadılar demektir, demiştir».

Tabiînin büyük imamı Saîd bin el-Müseyyeb de: «Namazı kılmadılar cümlesinin mânası: Öğleni ikindiye, ikindiyi akşama, akşamı yatsıya, yatsıyı sabaha, sabah namazını da gün doğuşundan sonraya kadar geciktirip namazları vaktinde kılmamaktır» diye tefsir etmiş ve sözlerine devamla, «Herhangi bir kimse bu halinde ısrar edip tevbe etmeden ölürse, Allahü Teâlâ onu cehennemde, yatağı çok derin (ve içinde akan maddelerin) tadı çok pis olan «Gayya» deresine atmakla cezalandırır» demiştir.


Allahü Teâlâ başka bir âyetinde şöyle buyurur:
«O namaz kılanların vay haline ki, onlar namazlarından gafildirler» (Maûn:4,5). Yâni namaza aldırış etmeyen, tembel davrananların vay hallerine!

Sa'd b. ebi Vakkas «Peygamberimiz (s.a.v.)'e: «Onlar namazlarından gafildirler» âyetinin tefsirini sorduğumda: «Namaz vaktini geciktirmektir» cevabını verdi demiştir. Yâni, simaları namaz kıldıklarını gösterir, fakat tembellik edip namazlarını geciktirdiklerinden dolayı azabın en çetini «veyl» ile cezalandırılmışlardır.

Denilmiş ki: «Veyl» cehennemde bir vadidir ki içinde, yer yüzünün bütün dağları yürütülse hararetinin yüksekliğinden eriyiverirler, işte böyle bir vadi, namaza karşı isteksiz, vaktinden sonraya bırakanların meskenidir. Ama, kusurlarına tevbe edip Allaha dönüş yapanlar için kurtuluş vardır. Allahü Teâlâ başka bir âyetinde: «Ey iman edenler sizi ne mallarınız, ne evlatlarınız Allah'ın zikrinden (beş vakit namazdan) alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir» (Münâfikun:9). Müfessirler, bu âyette Allah'ın zikrinden kasdolunan mâna beş vakit namazdır, demişlerdir.Kitabül-Kebâir
(İslam Şeriatinde Büyük Günahlar)

İmam Zehebî

Bedir Yayınevi


16 Haziran 2017 Cuma

Niyet Düzelince...
Hükümdar Nuşirevan avda iken susamıştı. Biraz ilerde, içinde bir çocuk bulunan bir bahçe görür. Çocuktan su ister. Çocuk "Yanımızda su yok." der.

Nuşirevan bunun üzerine "O zaman bir nar ver." deyince çocuk narı uzatır. Narın tadı Nuşirevan'ın çok hoşuna gider. Çocuktan bir nar daha ister. Bu sırada bahçeyi istimlak etmeğe, almaya niyetlenir. Çocuk bir nar daha verir. Fakat bunun tadı çok ekşidir. Nuşirevan hayret edip;

"Bu nar, az evvelki ağaçtan değil mi?" diye sorar.

Çocuk "Evet" der.

Nuşirevan "O halde tadı nasıl değişti?" diye sorunca çocuk "Belki de hükümdarın niyeti değişmiştir." der.

Bunun üzerine Nuşirevan bahçeye el koyma niyetinden vazgeçerek bir nar daha ister. Bu sonuncu nar ilkinden de tatlı çıkınca çocuğa tadının nasıl düzeldiğini sorar.

Çocuk "Efendim, galiba narlar padişahın niyeti düzelince düzeliyorlar." cevabını verir.
Güzel Ahlak

Fazilet Neşriyat15 Haziran 2017 Perşembe

İhlas
"İnsanlardan dolayı ameli terk etmek riya, onların hatırı için amel etmek şirktir. İhlâs ise, Allâhü Teâla'nın seni bu iki hastalıktan korumasıdır."

Fudayl b. Iyad (rh.)
Güzel Ahlak

Fazilet Neşriyat

14 Haziran 2017 Çarşamba

Allah İçin Kardeşlik Yapanların Derecesi
Ebû İdris el-Havelanî, Muaz b. Cebel'e (r.a.): "Seni Allah için seviyorum." dediğinde, Muaz:

"Sana müjdeler olsun, ben Resûl-i Ekrem'in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu işittim:

"Arş-ı A'zam'ın etrafında nurdan kürsüler vardır. Bu kürsülere öyle kimseler oturacak ki, elbiseleri ve yüzleri nur gibi parlayacaktır. Bunlar, Peygamber değil, şehidler de değildir, fakat Peygamber ve şehidler onlara gıpta edecektir." Bunlar kimlerdir? diye sorulunca, Resûl-i Ekrem (s.a.v.):

"Onlar, Allah için birbirini sevenler, Allah için buluşup oturanlar ve Allah için birbirini ziyaret edenlerdir." buyurdu.
Güzel Ahlak

Fazilet Neşriyat


13 Haziran 2017 Salı

Tavuk Kesiminde Helal Haram
Tavuk ile ilgili pek çok şey yazılmış ve çizilmiş. Yazılanların bir çoğu bu işi ticari gaye ile yapanlar tarafından hazırlanmış gibi görünüyor. Onların iddialarına göre hijyenik ortamda son teknoloji ile kesim ve paketleme yapılıyor. Son derece sağlıklı tesislerde hazırlandığı iddia edilen bu tavuklar için helal sertifikaları bile alınmış. Ancak bizim merak ettiğimiz konu, bu tavukları yemek ne derece sağlıklı, fıkhen hangi çerçevede değerlendirilebilir. Bu nedenle konunun uzmanı Fatih Kalender'e bu konuyu sorduk.

Tavukla ilgili pek çok iddia var: Sağlıklı tesislerde kesilmediğini söyleyenler, dini usullere riayet edilmeden kesildiğini dile getirenler, tavukların ilaçla yetiştirildiği için kanser riski oluşturduğunu belirtenler... Peki, işin doğrusu nedir?

Tavuk ile ilgili çok farklı yerlerden hazırlanmış birçok yazı var. Bunlardan bir kısmı hijyen arayan tüketicilerin sorularına cevap veriyor, pek azı da dini açıdan ele alıyor. Biz de sizin gibi bu işin fıkıh yönünü inceleyen ve dikkate alan diğer Müslümanlar için sorularınızı cevaplamaya çalışalım.


Soruyu cevaplamadan önce, meselemizi üç bölümde incelememiz gerekiyor:

1 - Birincisi günümüzde makineyle kesim nasıl yapılmaktadır?

2 - İkinci olarak islam fıkhına göre kesim nasıl yapılmalı?

3 - Üçüncü ve netice olarak da makine kesiminin islam fıkhına uyup uymadığı yerler nerelerdir?
1- Makine İle Tavuk Kesimi Nasıl Yapılıyor?
Dünyanın birçok ülkesinde pek çok kesimhanede hayvanların makinelerle kesildiği bir gerçektir. Bunun sebebi de kitle imalatı için ihtiyaç duyulan hızlandırma ve maliyeti düşürme gerçeğidir. Böyle bir tesis saatte ortalama 8400 tavuk kesimi yapmaktadır. Bu rakam tesisin büyüklük ve ufaklılığına göre de değişebilir.Sistem Nasıl İşliyor?
Kesim tesisine gelen tavuklar, kamyonlardan boşaltılarak "konveyör sistemi" denilen makineye baş aşağıya gelecek şeklinde bantta bulunan tutamaklara ayaklarından takılırlar. Tavuklar ayakları bağlı ve baş aşağı bir vaziyette uzun bir hatta ilerleyerek kesim yerine taşınırlar. Kesim makinesine bir metre kala tavuklar "elektro şok havuzu" denilen elektrikli soğuk su havuzlarına sokulurlar. Bunun sebebi hayvanın kesim esnasında daha az acı çekmesi olarak açıklansa da, bu konuyu araştırmış yazarların makalelerini okuduğumuzda, asıl sebebin bu olmadığını anlamaktayız.Tavuklar Neden Elektro Şok Havuzuna Sokuluyor?

Bıçak, tavuğun boğazına değdiği anda çok güçlü bir şekilde kanatlarını çırpmaya başlar. Bu da tehlikelere davetiye çıkarabilir. Örneğin, kanadı yerinden çıkabilir, kanadı kırılabilir ve tavuk hızlı dönüşler yaparak ayaklarını kırabilir. Kanadı veya ayağı kırılan tavuk tüy yolma makinesine girdiğinde oradaki çok yüksek devirle dönen kamçılarla tüyleri yolunurken kanat veya ayakları paramparça olabilir. O kanatlar ve ayaklar kullanılmaz hale geldiğinden tavuğun zayiat oranı artar. Şayet kanat veya ayak kırılmamış da, yerinden çıkmışsa iç kanama olur. Bu da tavuk üzerinde morluklar ve kızarıklıklar olmasına sebebiyet verir ki, malın kalitesi düşer.

Elektrikle şoka maruz kalan tavuk, kesim esnasında fazla çırpınmadığından kanı fazla bo-şalmaz ve kanın bir kısmı içeride kalarak tavuğun daha ağır olmasına yol açar. Çünkü bir tavukta normalde 200 gr kan olur. Bir tavukta 200 gr kan olunca günde 300 bin tavuk kesilse 60 ton eder. Bu büyük bir rakam. Kanı akmamış tavuğun kanları kılcal damarlarında kalır ve bu tavuğun rengi morumsu olur.Tavukların Kesilmesi ve Tüylerinin Yolunması Nasıl Gerçekleşiyor?

Şoktan sonra tavuklar kesilecek yere ulaştırılır. Sonra döner veya düz bıçakla boğazları kesilir. Bu evreyi takip eden süreçte boğazları kesilen tavuklar, sulu yolma sisteminde haşlama kazanları dedikleri sıcak sulara sokulurlar. Ve orada bir müddet bekledikten sonra tüy yolma makinelerine girerek tüyleri yolunur. Oradan da temizleme, parçalama ve paketleme evrelerine doğru hareket ederler. Tavuk ve benzeri hayvanların tüylerini daha kolay yolmak için kullanılan tekniklerden biri de ıslatma usulüdür. Buna "sulu yolum", ıslatmadan olana da "kuru yolum" denmektedir. Sulu yolumun, kuru yolum yerine tercih edilmesi, sıcak suda tüyleri yumuşayan tavukların yolumunun daha kolay ve hızlı olmasıdır.2- İslam Fıkhına Göre Kesim Nasıl Olmalıdır?

Makineyle kesimin usule uygun olup olmadığını anlayabilmemiz için öncelikle İslam fıkhına göre hayvan kesiminin şartlarının neler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Meşru olan kesim, boğazlama yoluyla olandır.


Kesilecek Olan Hayvan Kesim Sırasında Canlı Olmalıdır.

Hayvanın kendiliğinden ölmüş olması halinde eti haram olacağından, kesim esnasında hayvanın canlı olması şarttır. Kesilen hayvanın canı sırf kesimle çıkmalıdır.

Hayvanın ölümü bu kesim işlemi ile gerçekleşmelidir. Bu şart haddi zatında yukarıdaki şartın tamamlayıcısıdır. "Helal yapıcıyla haram yapıcının bir yerde toplanması durumunda haram yapıcı, helal yapıcı üzerine tercih olunur." (açıklama için mecelle kaidesi 18, kutucuğuna bakınız) kaidesi genel olarak mezheplerin kabul ettiği bir kaide olduğundan bu şart hakkında mezhepler açısından pek farklılık bulunmamaktadır.Besmele Şartı Ve Bunun Zamanı

Hayvanın kesilmesi esnasında besmelenin gerekli olup olmaması makineli kesimde çok büyük bir önem arz ettiğinden bu konuya biraz değineceğiz. Hayvan kesilirken Allah'ın adının anılmasının şart olup olmaması veya hangi ölçüde şart olduğu âlimler arasında müzakere edilmiştir. Konuyla ilgili birkaç ayet-i kerime var. Onlardan biri de En'am Sûresi'nde yer alan "Üzerine O'nun adı anılarak kesilenlerden yiyin" mealindeki ayet-i kerimedir (6/118). Bu ve benzeri ayeti kerimelerden kast edilenin, Allah'tan başkası adına kesilen hayvanların yenmesini yasaklama mı, hayvanın Allah adına kesilmesi ilkesi mi, yoksa hayvan kesilirken Allah adının telaffuz edilmesi mi olduğu müzakere edilmiştir. Ancak, alimlere göre hayvanın kesimi esnasında, unutulmadığı durumda besmele çekmek şarttır. Besmeleyi söylemeye takati olduğu halde kasten terk edilmesi halinde ise o hayvanın eti yenmez. Kesen kimsenin Müslüman veya Ehl-i Kitap olması bu sonuçları cumhura göre değiştirmez.
3- Makine İle Tavuk Kesimin Sakıncaları Nelerdir?

Şimdi, bu bilgiler ışığında günümüz tavukçuluğundaki entegre (bütünleşmiş) sisteminde makineyle kesim olayını ele alalım.


Tavuğu Ayaklarından Asmak

Kesim tesisine gelen tavuklar kamyonlardan boşaltılarak konveyör sistemi ile baş aşağıya gelecek şeklinde bantta bulunan tutamaklara ayaklarından takılırlar. Tavuklar baş aşağı uzun bir hatta ilerleyerek kesim yerine taşınırlar. Hayvana eziyet vermemek kaydıyla bunda dinen herhangi bir mahsur yoktur.


Elektro Şok Olayı

Kesim makinesine bir metre kala elektrik verilmiş soğuk su havuzlarına sokulurlar. Bu merhale, dinen önem arz eden bir merhaledir. Kendilerine şok için elektrik verilen tavukların bu merhalede ölme ihtimalleri vardır. Zira bu esnada elektro şok havuzunun su seviyesi pilicin boynunu tamamen içine alır. Yani yaklaşık 15-20 saniye hayvan hem elektrik şokuna maruz kalır, hem de havayla irtibatı kesilir, yani nefessiz kalır. Bu safhada tavukların hepsi ölmese bile içlerinde bünyesi zayıf olduğu için ölenler olabilir. Makine kesiminde ölen bu tavuklar bilinemeyeceğinden diğerleriyle karışma ihtimali yüksektir. Bu safhada titizlik gösterilerek voltajın seviyesi ayarlansa ve piliçlerin kafaları su içinde kaybolmasa, belki bu problem aşılabilir. Burada şunu da belirtmeliyiz ki, makine ile değil de elle kesim yapan kesimhanelerde de elektro şok havuzu kullanılmaktadır. Bunu da sizin dikkatinize sunuyoruz.


---


Kaide

Ahmet Cevdet Paşa, Mecelle Kaideleri, Kaide 18: Muhallil (helal kılan sebep) ile muharrim (haram kılan sebep) içtimâ edince muharrim galebe eder.

Bir şey bir itibar ile halâl, diğer bir itibar ile haram görülse, şer'i şerifin muharremata (harama) itinası daha ziyade olduğu cihetle ihtiyaten, haram ciheti tercih edilerek o şeyden kaçınmak icap eder.Fetva
Sulu Yolum İle Alakalı Fetvalar

Sual: Kesilen tavuk karnı yarılmadan tüyünü (kolay) yolmak için kaynar suya atılsa bu tavuk necis olur mu?

Cevap: Necis olduğu için yenmez. (Fetâvâ-i İbn-i Nüceym)


Bir Müslüman tarafından besmele ile boğazlanan, fakat kolay yolmak için bağırsakları çıkarılmadan kaynar suya atılan tavuk asla temiz ve helal olmaz. Tüyleri kolay yolmak için tavuğu sıcak suya atmadan önce içini temizlemek ve tavuk üzerinde kan ve sair pislik var ise onu temizlemek lazımdır. (Nimetü'l-İslam s.272)

"Bir tavuk boğazlanıp, içi ve kursağı çıkarılmadan, kaynar suda haşlasalar, yolsalar, yemesi helal olmaz, haramdır. Kesip içi ve kursağı çıkarılıp, içi yıkandıktan sonra haşlanırsa, tüylerine necaset bulaşmamış ise, yemesi helal olur." Şeyhülislam Ebussu-ud Efendi'den.

---


Kesim Yapan Kişideki Şartlar

Elektro şoktan çıkan piliçler kesim şeridine gelerek kafaları kesilir. Bu safhada da dini açıdan birçok problem gözükmektedir. Çünkü bir kesimin İslam'a göre caiz olabilmesi için kesen kişide şu şartların yer alması gerekir: Akıl ve temyiz gücüne sahip olması, Müslüman veya Ehl-i kitap olması, hayvanı Allah adına kesmesi... Yani genel olarak kesim işini yapan kimsenin Allah adına kesmeyi kavrayacak ölçüde temyiz gücüne sahip olması gerekir. Hâlbuki burada kesme işlemini yapan makinedir, insan değil.Yanlış Yerden Kesim
Başı sabit bir şekilde durmayan sürekli hareket halinde olan bir canlının kafasının, istenildiği yerden kesilebilmesi de burada bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira makinenin dönen bir el değirmeni veya öğütücü bir makine gibi bir eksen etrafında dönüp duran bir bıçağı var ve bu bıçak çok hızlı olduğu gibi çok da keskindir. Baş aşağı olan tavuğun boynunu anında keser.

Bıçak önünden geçen hayvanın, her ne kadar şok havuzundan çıkmış olsa bile, herhangi bir nedenden dolayı hareket etmesi mümkündür. Bu durumda hayvanın boğazı fıkhen istenilen yerden kesilebileceği gibi, kafası fıkhen istenilmeyen yerden de kesilebilir. Bu kesim işleminin yeri tam olarak bilinmedikçe şüphe olacaktır. Veya kesilen hayvanların bir kısmında bu şüphe olacaktır. Ve o hayvanların diğer kesilen hayvanlarla karışması durumunda, yine helallilik ve haramlılık söz konusu olacaktır. Burada tekrar mecelle kaidesini tekrar hatırlayalım. Neticede kesim her ne kadar haram olmasa da İslam fıkhında mekruh olur.Tüy Yolma Sistemindeki Sakıncalar
Entegre sisteminde problem olarak karşımıza çıkan diğer bir husus tüy yolma sistemidir. Başı kesilmiş olan tavuğun, tüylerinin rahat ve çabuk yolunması için kullanılan tekniklerden biri de malum olduğu üzere ıslatma usulüdür. Buna sulu yolum, ıslatmadan yapılana da kuru yolum denilmektedir. Her iki yolma usulünde de kesilen tavuğun üzerinde dışkı ve kan bulaşığı vardır. Bunların temiz suyla yıkanması ve temizlenmesi gerekmektedir. Sulu yolma sisteminde kesilen tavuk, bağırsak ve midesindeki pisliklerle beraber sıcak suya daldırılıp burada bekletilmektedir. Bu durumunda, ette gözenekler, delikler oluşur. Bu gözenekler, pis olan suyun hayvanın içine girip etine karışması, bağırsak ve midesinde bulunan pisliklerin de yine ete karışmasına sebep olur. Bu durumda et, yenilemez bir hale gelir.
Sonuç

Sonuç olarak makine kesiminde dini açıdan birçok ciddi problem vardır. Bu problemlerin bir kısmı her ne kadar bir takım tedbirlerle önlenilebilse de, büyük bir bölümünün önlenmesi için çok titiz çalışmalar gerekir. Makine kesiminin güncel bir hadise olduğu ortadadır. Bundan dolayı İslam Hukukunun klasik kaynaklarına müracaat edildiğinde bu konuyla alakalı açık ibareler bulunamadığı da ehlince malumdur. Bu nedenle hüküm, Kuran'dan, sünnetten ve İslam fıkhı hakkındaki eski çalışmalardan elde edilen ana hat ve kaidelerden çıkartılabilecektir.

Makine ile kesimin günümüz şartlarında bir ihtiyaç olduğu düşünülür ise bunun ehil kişiler tarafından klasik kaynaklardan çıkartılan kaidelere göre yapılması gerekir. Biz bu yazıda sistemin doğru olmayan yerlerini anlattık.

Hazır kesim tavuk alırken bir kez daha düşünülmesi gerektiğini gerekçeleri ile birlikte sunmaya çalıştık. Umarız ki bu yazımız, sağlıklı beslenmek isteyen, helal-haram konusunda hassasiyet gösteren insanlara bir fayda sağlayacaktır.
Kesim Esnasında Besmele İçin Dört Şart Vardır:
1- Hayvanı kesen kimsenin bizatihi kendisinin besmeleyi çekmesi gerekir. Besmeleyi hayvanı kesenin dışındaki biri çekse de kesen kimse unutucu olmadığı halde besmeleyi terk etse o kesilen hayvan helal olmaz.

2- Besmele, kesim için çekilmeli. Kesimden başka bir işe başlamak için besmele çekerek veya Allah'a hamdetmek için "Elhamdülillah" diyerek hayvanı kesen kişinin kestiği yenmez. Zira bizatihi kesim için besmele veya hamdele çekilmemiştir.

3- Allahü Tealâ'nın ismi dua maksadı gibi başka bir şey kast edilmeden söylenmelidir.

4- Besmeleyi keseceği hayvan için tayin etmeli. Yani besmele çektiği hayvanı bırakıp da başka bir hayvanı kesmemelidir.Kesim İçin Besmelenin Vakti Ne Zaman Olmalıdır?

Hanefi ve Maliki fukahasına göre, kesim için besmelenin vakti kesim anıdır. Besmeleyi çekip aradan belli bir müddet geçtikten sonra hayvan boğazlanırsa bu caiz olmaz. Ancak kendisinden kaçınılması mümkün olmayacak bir şekilde gecikme zarar vermez. Hanefi kitaplarından İbn-i Abidin haşiyesinde şöyle bir ibare vardır: Eğer bir kimse, iki koyunu yatırsa, Allah'ın adını andıktan sonra aynı anda kesim işlemini yapsa, bu iki koyun da helâl olur. Ancak arka arkaya keserse, ilk kesilen koyun helâl olur. Diğeri helâl olmaz. Kesimin tekrar etmesi, tesmiyenin tekrarını gerektiren bir sebep oluşturur.
İnsan Ve Hayat Dergisi
Kasım 2010


12 Haziran 2017 Pazartesi

Kadir Gecesini AramakKadir gecesinin, Ramazân-ı şerîfin 20'sinden sonraki tek gecelerinde aranmasına dâir müteaddit hadîs-i şerîfler vârid olmuştur. Birinden itibaren aranmasını tavsiye eden büyüklerimiz de vardır.

İmâm-ı Şârânî Hazretleri, Kadir gecesinin kaçıncı gece olduğunu, Ramazân-ı şerîfin giriş günlerine göre şöyle tesbit etmiştir:

Ramazân-ı şerîf pazar günü girerse Kadir gecesi 29'uncu gecedir.
Ramazân-ı şerîf pazartesi günü girerse Kadir gecesi 21'inci gecedir.
Ramazân-ı şerîf salı günü girerse Kadir gecesi 27'inci gecedir.
Ramazân-ı şerîf çarşamba günü girerse Kadir gecesi 19'uncu gecedir.
Ramazân-ı şerîf perşembe günü girerse Kadir gecesi 25'inci gecedir.
Ramazân-ı şerîf cuma günü girerse Kadir gecesi 17'inci gecedir.
Ramazân-ı şerîf cumartesi günü girerse Kadir gecesi 23'üncü gecedir.

İmâm-ı Şârânî Hazretleri 30 sene, Kadir gecesiyle bu tarife göre müşerref olmuşlardır.

Birçok ehlullah da bu usulle Kadir gecesini bulmuşlardır.

Kadir gecesinin bu ay içinde hangi gece olduğunun gizlenmesi, mü'minlerin her geceyi Kadir gecesi bilip, her gecede ibadeti çok etmeleri içindir.Kadir gecesinde hava berrak ve güzel olur. O gece herşey Allâh'a secde eder. Denizlerin suyu bir an için tatlılaşır. Mü'minler afv-ı ilâhî ve mağfiret-i sübhânîye mazhar olurlar.
Mübarek Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen
Dua Ve İbadetler

Fazilet Neşriyat

Kitabın tamamını BURADAN okuyabilir veya indirebilirsiniz.


11 Haziran 2017 Pazar

Bu Bile Az GeliyorMerhum Nasreddin Hoca’nın devrinde bir ara asayiş  sebebiyle, bıçak, kama  vb.  şeyleri taşımak yasaklanmış. Mutat aramalarda müderris olan Hoca’nın üzerinde kocaman bir kılıç bulunur.

Subaşı, Hoca’ya sorar, "Hoca bu nedir?"
"Bu tashih bıçağıdır. Yazılardaki yanlışlıkları  bununla kazıyorum."

"Hocam, bu nasıl tashih bıçağıdır, bizim bildiğimiz o küçücük bir  şeydir. Seninki yarım metre boyunda?"

"Dediğiniz doğru, eskiden kafi geliyordu,  fakat  şimdi bildiğiniz gibi değil, öyle hatalar, yanlışlıklar  yapılıyor  ki, kazımakda bu bile az geliyor."Mehmet Oruç


10 Haziran 2017 Cumartesi

Yazılı, Resimli Elbiseler HakkındaNİKE kelimesi Yunan mitolojisinde; “Zafer Tanrıçası” demektir. Ki, bizim dinimizle-inancımızla, dilimizle, kültürümüzle hiçbir alakası olmayan bir kavramdır. Ve putperestliği çağrıştırmaktadır. Bunu namazda giyen kişi mü’min ve sırf cehaletinden dolayı giymiş olsa bile, eğer yazı görünürde ise tahrîmen mekruh olur. Çünkü sıradan bir yazı değil; ama şayet başka türlü, daha basit anlamlar ifade eden bir yazı olsa idi, belki hüküm tenzîhi mekruh sayılabilirdi. Eğer giyilebilecek başka bir elbise yok ve namazı bununla kılmak zorunda isek, kerahetten kurtulmak için yazının görünmemesini sağlamalıyız.


“Elbisede-eşarpta, bâhusus hakaret ihtiva eden, küfrü-isyanı çağrıştıran, karşı cinsi tahrik eden yazı ve resimler olmamalıdır, mekruhtur. Kişinin kalbine-letâifine zarar verir, feyzine-nûruna mâni olur.

...

Dinimizin direği, gözümüzün nûru ve hesap günü ilk sorgulanacak olduğumuz ibadetimiz / namazlarımızı, öyle pespaye elbiselerle kılmamaya hassasiyet göstermeliyiz. Çünkü namazımız ifsat olmasa dahi, böyle bir namazla belki de sadece namaz borcumuzu ödemiş oluruz. Allahu Teâla’nın rızâsına, Rasûlü’nün sünnetine uygun olmadığı için, sevap bakımından çok büyük zarara-ziyana, noksanlığa uğrarız. Mükâfattan yana bir nasibimiz kalmaz. Nitekim bu durumun ehemmiyetini bize hatırlatan Mevlâmız celle şânuhu buyuruyor ki:

“Ey Âdem oğulları! Her secde edişinizde (namaza duracağınızda, her mescide gidişinizde) güzel (ve temiz) elbiselerinizi giyin…” [A‘râf suresi, 31]
İmam Beyhakî’nin (rh.) Süneni’nde rivayet ettiği bir hadis-i şeriflerinde Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) de;

“Namazı ikame ederken en iyi elbisenizi giyinin. Zira Allahu Teâlâ, kendisi için zinetlenmeye-süslenmeye en lâyık olan (Zât-ı ecell-i a‘lâ)dır.” buyurarak biz ümmetini ikaz etmişlerdir.Yazının tamamını okumak için bu siteyi ziyaret edin.9 Haziran 2017 Cuma

Kötülükleri SöylemekHz. İsa bin Meryem (a.s.) ashabına;

"Siz avret yerinin bir kısmı rüzgardan açılmış bir adam görseniz onun üzerini örter miydiniz? Ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. Onlar da "Evet" dediler. "Hâlbuki siz avret mahallinin kalan kısmını da açıyorsunuz" deyince, "Sübhânallâh, nasıl olur da kalan yerini açarız?" dediler.

Hz. îsâ (a.s.) şöyle buyurdu:

"Yanınızda bir kimseden bahsedildiği zaman hemen onda olan kötü şeyleri söylemiyor musunuz? İşte siz avret mahallindeki kalan örtüyü açıyorsunuz."Güzel Ahlak

Fazilet Neşriyat

8 Haziran 2017 Perşembe

Müsafir
Kapı, uzun yolculuğun son noktası idi. Yolun bütün yorgunluğunu omuzlarında hissetti. Derin bir nefes aldı, zile uzandı. Vakit akşam üzeriydi. Zili çalıp çalmamak arasında mütereddit bir halde iç geçirdi. “Yıllar sonra tanır mı beni acaba?”

Nice zaman geçmişti. Yüz yıl önce Balkanlar’dan göçmek zorunda kalmıştı. iki nesil geçmişti aradan. Dostlukları babalarından yadigârdı. Bunlar yıldırım hızıyla aklında deveran ediyordu. “Ya bismillah!” deyip zile bastı. Kapıdan geri dönme korkusu, yerini umut dolu bekleyişe bıraktı.

Merdivenlerden aşağıya doğru yankılanan ayak seslerini işitti. Kapının iç tarafında duran, ardındaki kadar meraklı idi. Kapının kolu kıpırdadı; ama açılmadı. Anahtar iki defa döndü ve kapı aralandı. Evet, tanıyamamıştı onu. Sorma lüzumu hissetti. “Tanışıyor muyuz?”

“Evet tanışıyoruz muhacir dostum, müsafirim ben.”

“Müsafir misin, ‘misafir’ değil mi o?”


“Tanımadın mı, kapı komşusuyduk biz, ikimizde müfâle babından gelmiyor muyuz? Hatırlar mısın, sen muhacir kelimeydin küçükken, hala öylesin. Senin baban benim babama hitaben aynı kalıptan geldiğimizden dolayı ‘Bak müsafir, siz muhacir ile ensar gibisiniz.’ diye bizi kardeş ilan etmişti.”


“Tamam hatırladım; ama mevzuyu tam fehmedemedim. Buyur içeri, etraflıca konuşuruz. Herkes sana ‘misafir’ demeye başladığından beri gıyabında ‘Bu çok değişti bizi unuttu. Bir daha aramaz sormaz, uğramaz buralara’ diye düşünmedik değil.”


Muhacir dostum, kapısını açmıştı. Müsafirdim artık. Müsafirlik hayatımın en güzel giriş manzarası karşımda duruyordu. Beş katlı apartmanın bütün merdivenleri halı ile kaplıydı. Apartmanın girişinde apartman sakinleri ayakkabılarını çıkarıyor, içeri terlikleriyle giriyordu dairelerine. Bu adab-ı muaşeret haline taaccüp ettim, takdir ettim. Merdivenlerin temizliğini her daireden aileler sırası ile yapıyorlarmış.


Muhacir dostum yemek, çay, kahve, meyve hepsinden ziyadesiyle ikram etti. Duasını da ettik. Koyu bir sohbete koyulduk. Tabi ikimizde de atadan kalma bir ilim bereketi var. Arkadaşım:


“Sana niye ‘misafir’ diye hitap ediyorlar. Ben müsafir deyince bazı muhterem zevat bunu tuhaf karşılıyor. Doğrusu “misafir” diye de ilave ediyorlar. Nedir bu meselenin aslı, senden dinleyelim.”


“Şimdi azizim, kendimi takdim edeyim. Tabiki sarf/ kelime bilgisi kuvvetli insanlar beni daha iyi hatırlar. Aslım Arapça üç harfli “sefere” kelimesinden geliyor ki buna sülasi derler. Kamil manasıyla da müfâle babından ismi fail olurum ki “müsafir” diye bu kalıptan çıkarım. Bu babın bütün ismi failleri üç harfli fiillerin evveline bir mim harfi, ötreli yani “ü”, birinci harfin önüne de elif ilave edilmek suretiyle itmam olur. Sefera’dan müsafir olmam sarf/kelime gramer kaidesine göre böyledir.”


“Peki niye misafir doğrudur diye ayak diretiyorlar.” “Devam ediyorum azizim. Asıl manam berr ü bahrda sefer ve seyahat eyleyen yolcu, seyyah demektir. Diğer manam ise esnâ-yı râhda birinin evine konan, konuk, mihman, dayf. Günümüzde ise ziyaret için birinin evine dışarıdan, muvakkaten gelen kimse manasındadır.”


“Misafir demeyi bırak sana konuk diyenler de var.” “Evet misafir diyenler olduğu gibi konuk diyenler de mevcut. Konuk, konmaktan geliyor. Göçebe yaşayanlar bir yere konduklarından, oraya koyak

derlermiş. Konuk, yerleşmiş, göçebe hayatı sonlandırmış manasını daha iyi aksettiriyor. Konar-göçer aileler, çiftlik tarzı hayata geçince, kalıcı yaptırdıkları binaları konak ile tesmiye etmişler. Bu konuk kelimesi en fazla da tv’de kullanılıyor. ‘Değerli konuğumuz, stüdyo konuğumuz’ diye insanlara takdim ediyorlar. Bir de konukseverler var ki bunu hiç tasvip etmiyorum. Müsafirperverliğimize ne oldu da birden konuksever olduk, diye asabileşiyorum.”

“Ona da eyvAllah, biz müsafirperver bir milletiz.


Sana ‘misafir’ demelerinde bir mahzur var mı?” “Sadede gelelim o zaman. Bilirsin ki insanlar bu hayatta hep bir yolculuktadır. Kimimiz ensar kimimiz muhaciriz. Asrı saadetten beri bu böyledir. Şimdi sen benim muhacir arkadaşımsın ya, sana ‘mıhacir’ desem olur mu? Şu otobüsten inmek için kullandığımız “Müsait bir yer”e “misait” desek olur mu? Hatta otobüs yolculuğunda muavinlere “mıavin” desek olur mu? Dili en çok suistimal eden medya bile muhabirine “mıhabir” mi diyor? Biz Müslümanların ramazan ve kurban bayramı var. Onlar için “mıbarek” olsun mu deriz?


Münasip, muvafık, mutabık, murakıp, muharip, muhafız, mülayim, müdahil, münadi, muadil, müsavi, müdafi, muarız, mücahit gibi kelimelerle de mücavir/komşuyuz. Onlar da benimle müfâle babından geldiği için müsafir olarak kalmam hususunda ısrar ediyorlar. Müsafir tebeddül edip giderse hepimiz gideriz, diyorlar.”


“Aslına bakarsan muhacir dostum, harf inkılâbından evvel böyle problemlerim yoktu. Nasıl yazılırsam öyle idim. Okunuşum misafir olsa bile yazılışım müsafir şeklinde idi. Latin alfabesiyle beraber “ü” harfim dejenere oldu. Ancak, aslım da neslim de ak u pak müsafirdir.”

Bu uzun sohbetin ardından muhacir dostumla helalleştim. Her şey için teşekkür ettiğimde bana tebessümle nazar etti:

“Müsafir, on kısmetle gelir birini yer dokuzunu bırakır. Sen de ilminden bize hisse bıraktın, müstefît olduk.”İnsan Ve Hayat Dergisi 

6 Haziran 2017 Salı

Sabredenler


ŞileAbdullah bin Selam (r.a) buyurdular ki: "Kıyamet günü nidacı "Sabredenler ayağa kalksın" diye seslenir.

İnsanlardan bir kısmı ayağa kalkar. Onlara "Haydi, cennete gidin" denir.

Cennete doğru yöneldiklerinde melekler "Nereye gidiyorsunuz?" diye sorarlar. "Cennete!" cevabını alınca melekler "Hesap görülmeden önce mi?" derler.

Onlar "Evet!" diye karşılık verir. Bunun üzerine melekler "Siz kimsiniz?" diye sorarlar. Bunlar da "Biz sabır ehliyiz." derler.

Melekler "Nasıl sabrettiniz?" diye sorarlar.

"Allâhü Teâlâ'ya itaat ve Allâhü Teâlâ'nın emirlerine isyan etmeme hususunda nefislerimize karşı sabrettik. Dünyadaki bela ve sıkıntılara da sabırla göğüs gerdik." derler.

Bunun üzerine melekler "Sabretmiş olmanız sebebiyle selâm olsun size. Dünya yurdunun akıbeti (olan cennet) ne güzeldir!" mealindeki (Ra'd Sûresinin, 24.) âyetini okurlar. (Nüzhetü'l-Mecalis)


Fazilet NeşriyatÖmeru'l-Fârûk (R.A.)
Sahabe-i Kirâm'ın büyüklerinden olan Hz. Ömer (r.a.), Hz. Ebûbekir'den (r.a.) sonra İslâm'ın ikinci halîfesidir. Sözünü dinletir, dînî hükümlerin yerine getirilmesinde şerrinden korkulan insanların haksız tenkitlerinden ve dil uzatanın kötü sözünden çekinmezdi. Hiçbir hususta hatır gözetmez, her hal ve işte adaleti seçer, kat'iyyen taraftarlık yoluna gitmezdi.

Adaletine bütün dünya hayran kaldı. Doğruyu yanlıştan ayırdığı için kendisine "Faruk" denildi.
Hz. Ömer (r.a.) zamanında çok fetihler oldu. Halifeliği sırasında İran devleti tamamen ortadan kaldırılırken, Mısır ve Kudüs'ten Erzurum'a kadar Bizans topraklarının çoğu Müslümanların eline geçti. On sene halifelik yaptı. Hicretin 23. senesinde 63 yaşında, Ebu Lü'lü adında bir köle tarafından şehid edildi.(M. 644)


Adâlet Timsâli Ömeru'l-Fârûk (R.A.)
Ahmed Cevdet Paşa

Çamlıca


5 Haziran 2017 Pazartesi

Hazret-i Ebûbekr-i Sıddîk (R.A.)
Peygamber Efendimiz'in (Sallâllahü Aleyhi ve Sellem) vefatından sonra, Müslümanların herkesin kabulüne mazhar olacak büyük bir zâta bîat etmeleri gerekiyordu.
En evvel Müslüman olanlardan ve Resûl-i Ekrem'in (s.a.v.) hastalığında cemaate imam olan mağara arkadaşı, Ashâb-ı Kiram'ın en faziletlisi Hazret-i Ebûbekir (radıyallahu anh) varken onun üzerine başkasını geçirmek mümkün değildi.

Hazret-i Ebûbekir (r.a.), Ashâb-ı Kiram'ın hepsinin bîat etmesiyle Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) birinci halifesi oldu. Fazilet, iffet, takva ve güzel ahlakça hepsinden üstündü.

İşte, Peygamberimiz'in (s.a.v.) vefatından sonra hilâfet adıyla bir İslâmî idare şekli oldu ki âlemde hiç bir vakit böyle faziletli bir idare olmamıştır.
İslam'ın İlk Halifesi Hazret-i Ebûbekr-i Sıddîk (R.A.) 
Ahmed Cevdet Paşa

Çamlıca


3 Haziran 2017 Cumartesi

Müslümanlar Nasıl Hıristiyan Yapılır?

Hıristiyanlaştırmada nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini Misyoner papazlarından Geo G. Harris, “Müslümanlar Nasıl Hıristiyan Yapılır?” isimli kitabında (özetle) şöyle açıklar:


“Müslümanları Hıristiyan yapmak çok zordur. Çünkü Müslümanlar, inançlarına, ananelerine bağlıdır ve çok inatçıdırlar. Bunları Hıristiyan yapmak için şu hususlara dikkat edilmesi gerekir.

1- Onları Hıristiyan olmak için açıktan katiyyen zorlamayınız. Hiç olmazsa, kalblerine bir şüphe salarsınız, başlangıçta bu şüphe bile bize yeter.

2 – Müslümanlar genellikle fakir kimselerdir. Fakir bir Müslümana bol para, hediye ve eşya vererek veya ona bir Hıristiyan yanında iş imkanı sağlıyarak, kendisini Hıristiyanlığa teşvik etmelidir.

3 – Müslümanların çoğu, din ve fen bilgilerinde cahildir. Ne Hıristiyanlık ne de Müslümanlık hakkında geniş bilgileri yoktur. Çoğu islam ilimlerinden ve islam alimlerinin kitaplarındaki ince bilgilerden tamamen habersizdir. Dağıttığımız kitapların onların anlayabilecekleri kadar basit ve açık ifadeli olmasına son derecede dikkat edin. Karşınızdaki insanların çok cahil olduğunu ve kafalarının ancak basit ifadeleri anlayabileceklerini unutmayın. İçlerinden elde ettiğiniz kimselerle İslamiyete hurafeler sokun. Bunlar vasıtasıyla, reformu; dinin emir ve yasaklarının çağa uymadığını sık sık gündeme getirin. Geçmişle irtibatlarını kesin; herkesin dinin kurallarını kendisinin yorumlamasını sağlayın! Bu fikirde olanlara el altından destek verin! İslamiyet ne kadar bozulursa, asli unsurlarından ne kadar uzaklaştırılırsa bizim işimiz de o kadar kolaylaşır.

4 – Onlara daima şunu anlatın:” Siz de biz de aynı Allah’a inanıyoruz. Ancak gerçek din Hıristiyanlıktır. Bunun isbatı meydandadır. Görüyorsunuz ki, teknolojide zirvede olan devletler Hıristiyan; dünyada en zengin, en medeni, en bahtiyar insanlar yine Hıristiyanlar. İslam memleketleri Hıristiyan memleketlerinden yardım dilenmekte... Allah, gerçek din olan Hıristiyanlığa girmeyenleri cezalandırmak için, onları daima sefil, hakir, perişan bir halde bırakmakta. Bunun için Müslümanların hiçbir zaman iki yakası biraraya gelmiyecektir.”
Mehmet Oruç2 Haziran 2017 Cuma

Rıza

İbn-i Mesud (r.a) şöyle buyurdu:


"Olan bir şey için 'Keşke olmasaydı!' veya olmayan bir şey için 'Keşke olsaydı!' demektense ağzıma taş doldurmayı tercih ederim."


Güzel Ahlak1 Haziran 2017 Perşembe

İftar Duası
İftara Yakın Okunacak Dua


"Allâhümme yâ vâsial-mağfiratiğfirlî."

Manası: "Ey bağışlaması bol Allah'ım! Benim günahlarımı affeyle."
İftarda Okunan Dua"Allâhümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü."

Manası: "Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana iman ettim (işlerimi sana havale ettim) Ve senin verdiğin rızıkla orucumu açtım."
Yemekten sonra okunacak dua için BAKINIZ
 Fazilet Neşriyat