23 Ekim 2015 Cuma

Nikâhla İlgili Bazı Hadis-i Şerifler


Nikahla ilgili hadis-i şerifler


Saîd ibnu Ebî Saîd, babasından; o da Ebû Hureyre(R)'den tahdîs etti ki,
Peygamber (S) şöyle buyurmuştur: "Kadın dört (hâl ve sıfatı) için nikâh olunur: Malı için, soyu için, güzelliği için, dini için. (Ey mü'min, sen bunlardan) dîndâr olanı ele geçirmeye bak. (Eğer dediğimi yapmazsan) iki elin fakirleşir."

...

Bize Mâlik, Nâfi'den; o da İbn Umer(R)'den haber verdi ki, Rasûlullah (S) şığar (sûretiyle nikâh)dan nehyetmiştir. Şığâr, bir kimsenin kızını diğerine, o da kızını kendisine vermek üzere aralarında mehr de olmaksızın evlendirmesidir.

...

Bize Kuteybe tahdîs etti. Bize el-Leys, Nâfi'den tahdîs etti ki, İbn Umer'e Hrıstiyan ve Yahûdî kadınlarının nikâh edilmesinin hükmünden sorulduğunda:
- Şübhesiz Allah müşrik kadınlarını mü'min erkeklere haram kılmıştır. Ben, Îsâ Allah'ın kullarından bir kul olduğu hâlde, bir kadının kendi Rabb'inin Îsâ olduğunu söylemesinden daha büyük bir müşriklik bilmiyorum, der idi.

...

Ebû Hureyre (R) Peygamber'den naklederek söyledi ki, Peygamber (S) şöyle buyurmuştur: "Zanndan sakının. Çünkü zann, sözün en yalanıdır. İnsanların gizli ve eksik şeylerini araştırmayın, topluluğun konuşmasını işitmeye çalışmayın, bir birinizle öfke yarışına girişmeyin, birbirinizle Allah kulları kardeşler olunuz. Bir erkek, mü 'min kardeşinin istemekte olduğu kadını - o mü 'min istemeyi terkedinceye kadar- nikâh etmek için istemeye kalkmaz".

...

Bize Mâlik Humeyd et-Tavîl'den; o da Enes ibn Mâlik(R)'ten şöyle haber verdi: Abdurrahmân ibn Avf, Rasûlullah'ı ziyarete geldi. Kendisinde (evlenenlere mahsûs olan) sarı boya izi vardı. Rasûlullah (S) ona sordu, o da kendisinin Ensâr'dan bir kadınla evlenmiş olduğunu haber verdi. Rasûlullah:
- "O kadına ne kadar mehr verdin?" diye sordu, Abdurrahmân:
- Altından bir çekirdek ağırlığı (yânî beş dirhem) verdim, dedi.
Rasûlullah (S) ona: "Bir koyunla olsun düğün aşı yap" buyurdu. (*)


Not(*) "Velime" evlenme sırasında yapılan yemeğe, sevinç nişanesi olarak verilen ziyâfete denir. Sünnet yemeğine "ı'zâr", doğum için verilen ziyafete de "akîka" denilir. Peygamberin bu hadisteki "Bir koyunla olsun düğün aşı yap" emrinden dolayı bazı fakîhler bunun vucûbuna, bazıları da müstehâb olduğuna kaail olmuşlardır.

Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi

Mütercim: Mehmed Sofuoğlu
Ötüken
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder